Menu:


Pro přístup k zveřejněným studijím je nutné přihlášení.

Přihlásit

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MEDTEC-CZ s.r.o. pro  obchodní partnery společnosti MEDTEC-CZ:

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou v aktuálním znění umístěné na www.mbst.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, dodacího listu, potvrzené objednávky, faktury nebo se tyto dokumenty na VOP odkazují a jsou považovány za uznané Kupujícím uskutečněním objednávky, uzavřením kupní smlouvy nebo zadáním zakázky Kupujícím, či jiným jednáním obchodního partnera společnosti MEDTEC-CZ s.r.o.. Kupující nebo obchodní partner může rozporovat jednotlivá ustanovení těchto VOP či jejich platnost písemně doporučenou poštovní zásilkou nebo datovou schránkou do tří dnů od obdržení některého z dokladů Prodávajícího ve kterém se Prodávající, odkazuje na tyto VOP. V případě, že nedojde k rozporování těchto VOP, jsou tyto VOP závazné pro obě strany.

1.2. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá doručením písemné objednávky Kupujícího Prodávajícímu.

1.3. Veškeré změny a další případná ujednání týkající se předmětu objednávky je nutné sjednat písemně ve formě dodatku ke kupní smlouvě, v případě objednávky písemným potvrzením změny v objednávce Kupujícímu.

Dodací podmínky, týkající se dodávaného zboží a služeb (dále jen zboží):

2.1. Platí, že veškeré zboží je Prodávajícím nabízeno s výhradou meziprodeje.

2.2. Prodávající se zavazuje řádně splnit kupní smlouvu a tyto VOP ve sjednaném rozsahu předmětu plnění. Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti Kupujícího. V případě, že Kupující (příjemce) odmítne, byť částečně nebo jiným způsobem znemožní Prodávajícímu (dodavateli) splnit kupní smlouvu nebo dodávku zboží nebo služeb, uhradí Kupující (příjemce) Prodávajícímu (dodavateli) smluvní pokutu ve výši dvacet procent z ceny dodávky. Vedle této smluvní pokuty lze navíc samostatně uplatnit náhradu vzniklé škody.

2.3. Dobu dodání určuje prodávající (dodavatel). Doba dodání uváděná v nabídce či ve smlouvě je pouze orientační a Prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání. V případě, že se dodání zpozdí oproti předpokládané době dodání o více než 12měsíců, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

2.4. Sjednává se,  že Prodávající (dodavatel) splnil svůj závazek dodat zboží dle těchto VOP jeho předáním Kupujícímu (příjemci). Součástí předání zboží Kupujícímu (příjemci) je dodací list. Dodáním zboží Kupujícímu (příjemci) se rozumí předat zboží Kupujícímu (příjemci) v místě plnění, kterým je sídlo Prodávajícího (dodavatele) nebo v případě odeslání zboží místo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího (příjemce) do místa určení dle přepravních dispozic v kupní smlouvě (dodacím listu) a to podle obvyklých zvyklostí a na účet Kupujícího (příjemce). Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího (příjemce) okamžikem odevzdání zboží Kupujícímu (příjemci) nebo okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího (příjemce), pokud není uvedeno ve smlouvě jinak. Prodávající (dodavatel) avizuje Kupujícímu (příjemci) odeslání zboží a není jeho povinností zboží pojistit. Není-li sjednáno odeslání zboží, vyzve Prodávající (dodavatel) Kupujícího (příjemce) k odběru ve lhůtě zpravidla deset dnů před chystaným dnem předání zboží v rámci sjednané dodací lhůty. Pokud se Kupující (příjemce) k předání zboží nedostaví z důvodů, které nejsou na straně Prodávajícího (dodavatele),   je předání zboží tímto dnem splněno, na Kupujícího (příjemce) přechází nebezpečí škody na zboží a Prodávající (dodavatel) je oprávněn zboží uskladnit na náklady Kupujícího (příjemce). O této skutečnosti Prodávající (dodavatel) bez prodlení vyrozumí Kupujícího (příjemce) a sdělí mu skladovací náklady.

2.5. Vlastnické právo ke zboží je na Kupujícího (příjemce) převedeno teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží sjednané v kupní smlouvě na účet Prodávajícího.

2.6. Předmět dodávky bude Kupujícímu (příjemci) předán ve stavu, balení či ochranném obalu přiměřeném předmětu dodávky a ve stavu a způsobem odpovídajícím obecným zvyklostem, povinnost označit zboží ve smyslu NOZ  je splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí zboží.

2.7. V případě, že Kupující (příjemce) odmítne, byť částečně nebo jiným způsobem znemožní Prodávajícímu (dodavateli) splnit kupní smlouvu nebo dodávku zboží nebo služeb, uhradí Kupující (příjemce) Prodávajícímu (dodavateli) smluvní pokutu ve výši dvacet procent z ceny dodávky. Vedle této smluvní pokuty lze navíc samostatně uplatnit náhradu vzniklé škody.

Kupní cena:

3.1. Není-li výslovně uvedeno něco jiného, platí, že ceny zboží nabízeného Prodávajícím jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty a nezahrnují   náklady na balení a přepravu zboží.

3.2. Náklady spojené s balením a přepravou zboží je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit vedle sjednané kupní ceny dle vystavené faktury (daňového dokladu) se splatností nejpozději  14 dnů od jejího vystavení.

3.3. Prodávající  je oprávněn  požadovat  zaplacení zálohy na objednané zboží na základě vystavené zálohové faktury.

3.4. Kupní cena musí být uhrazena Kupujícím dle kupní smlouvy nebo způsobem, jak je uvedeno na daňovém dokladu (faktuře), za-placením  se rozumí obdržení   platby Prodávajícím v hotovosti od Kupujícího,  při bezhotovostní úhradě je kupní cena zaplacena  teprve připsáním celé kupní ceny na účet Prodávajícího. Jiné plnění např. prostřednictvím započtení pohledávky musí být výslovně uvedeno v kupní smlouvě nebo stvrzeno písemnou dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím.                                                 

3.5. Pokud budou známy negativní informace o majetkových poměrech  Kupujícího,  je  Prodávající  oprávněn  dle  vlastního uvážení požadovat  okamžité  zaplacení celé  kupní ceny nebo bankovní záruku  na  celou částku předmětné smlouvy. Prodávající   je rovněž oprávněn od předmětné smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vzniklých výdajů.

3.6. Sazba úroků z prodlení z neuhrazené dlužné částky se řídí NOZ. Zároveň se sjednává smluvní pokuta v celkové výši 0,05% dlužné částky, pokud se kupující ocitne v prodlení s placením dlužné částky o méně jak třicet dnů od termínu splatnosti daňového dokladu. V případě prodlení delším jak třicet dnů se smluvní pokuta zvyšuje za každý započatý den prodlení o 0,05% z dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná na požádání.

Záruční podmínky:

4.1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané záruční doby, která počíná běžet dnem splnění závazků Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy. Pokud není stanovena záruka v uzavřené smlouvě  na dodávku zboží nebo službu lze sjednat záruku písemnou formou samostatně. Všeobecně platí, že v případě poskytnutí záruky se cena za měsíc poskytnutí záruky vypočítá ze vzorce cena zoží (cz) x 5% x počet měsíců (pm) = cena za záruku (Z). Záruka se vztahuje na vady, které brání užívání věci k obvyklému účelu, existující ke dni přechodu nebezpečí škody na věci (tj. od dodání zboží dle čl. 2.3) nebo na vady, které se vyskytnou v záruční době. V případě výměny nebo opravy zboží v důsledku uplatnění záruky se běh původní záruční doby nepřerušuje, prodlužuje se však po dobu opravy (výměny).

4.2. Vady dodávky je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle NOZ  a dle záručních podmínek Prodávajícího, včetně uplatnění nároků z vad dodaného zboží, a to v místě a na adrese prodávajícího, které je i místem plnění záruky.

4.3. Za platné jsou považovány pouze písemné reklamace se zajištěním fotodokumentace a dalších nutných podkladů ze strany Kupujícího. V případě nutnosti odborného zásahu do předmětu dodávky z důvodu zjištění příčiny závady a oprávněnosti reklamace je oprávněn toto provést Prodávající. V případě, že bude reklamace shledána neopodstatněnou, je Kupující povinen uhradit  Prodávajícímu veškeré vzniklé náklady související s diagnostikou a posouzením oprávněnosti reklamace.

4.4. Záruky se nevztahují na stav stroje či jeho části vzniklé opotřebením, nadměrným užíváním, trvalým nebo jednorázovým přetěžováním, užíváním v rozporu s doporučením Prodávajícího, výrobce, na stav stroje způsobený neodbornou obsluhou nebo nedbalostí případně  záměrným poškozením.

4.5. Práva z vad zboží: Má-li zboží vady dle čl. 4.1, je Prodávající povinen podle vlastní volby opravit nebo vyměnit takové zboží (nebo jeho defektní část) anebo v případě, že zboží (nebo jeho defektní část) nelze z jakéhokoliv důvodu opravit nebo vyměnit, vrátit cenu takového zboží sníženou o amortizaci Kupujícímu poté, co Kupující vrátí zboží Prodávajícímu. Jakékoli zboží vrácené Prodávajícímu, které nelze opravit, přechází do vlastnictví Prodávajícího. Náklady na dopravu a další náklady výměny nebo vrácení zboží nese Kupující. Výslovně se sjednává, že se pro případ vad věci vylučuje použití §379 věta první Obch.Z a §380 Obch.Z, takže Kupujícímu nevzniká nárok na náhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží ke a od Prodávajícího, a Prodávající není rovněž odpovědný za ušlý zisk Kupujícího, jakož ani za jiné přímé či nepřímé škody v důsledku vad zboží.

4.6. Výslovně se sjednává, že se pro případ vzniku škody v důsledku jednání Prodávajícího vylučuje použití  §379 věta první Obch.Z a §380 Obch.Z, v tom ohledu, že na straně Prodávajícího nevzniká žádná odpovědnost za škodu, dokud cena zboží a/nebo služeb není zcela uhrazena Kupujícím, uvedená odpovědnost, pokud vznikne, je navíc omezena výší ceny takového zboží a/nebo služeb. Prodávající není odpovědný za žádnou škodu, která vznikne Kupujícímu v důsledku jeho prodlení. Prodávající není rovněž odpovědný za ušlý zisk Kupujícího, jakož ani za jiné přímé či nepřímé škody.

Ochrana osobních údajů:

5.1  Kupující (příjemce)  souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem  o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.)  za  účelem plnění  předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován,  jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor
nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.2  Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Další ujednání:

6.1. Kupující (příjemce) ve smyslu §630 NOZ  výslovně souhlasí s prodlužením promlčecí doby a veškerých práv a na veškerá práva prodávajícího (dodavatele) vyplývajících z těchto VOP,  jakož i práv vzniklých ze smluv, a to na dobu deseti let ode dne, kdy začne běžet promlčecí lhůta poprvé.


6.2. Kupující (příjemce) uznává, že nezíská žádná práva k jakémukoli patentu, ochranné známce, obchodnímu jménu ani jakémukoli jinému duševnímu vlastnictví, které Prodávající vlastní nebo užívá. Kupující (příjemce) se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo jakýmkoli způsobem nepříznivě působit na platnost nebo hodnotu duševní ho vlastnictví  Prodávajícího nebo být na újmu dobré pověsti Prodávajícího.

6.3. Případné vzniklé spory se zavazují smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že se obě strany nedohodnou, sjednávají si pro řešení soudní cestou dle zákona č. 99/1963Sb.,  občanský soudní řád,  v platném znění, ve smyslu  ust. §89a  tohoto zákona pří-slušný soud, který je ve věci oprávněn rozhodnout, Okresní soud v Náchodě, případně Krajský soud v Hradci Králové. Smluvní strany se rovněž dohodly na možnosti řešit vzniklé spory prostřednictvím rozhodčího řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění a ve smyslu ust.§3 odst.2 tohoto zákona sjednávají tzv. rozhodčí doložku se všemi
jejími právními důsledky. Smluvní strany se výslovně dohodly na výhradním právu prodávajícího zvolit způsob řešení sporů, které se nepodařilo vyřešit dohodou, ve smyslu výše uvedeného, tj. cestou soudního řízení nebo cestou řízení rozhodčího, včetně práva Prodávajícího určit osobu konkrétního rozhodce, či konkrétní stálý rozhodčí soud. Náklady řízení včetně odměny rozhodců uhradí strana, v jejíž neprospěch bude znít rozhodčí nález v předmětném sporu.

6.4. Výslovně se sjednává, že tyto VOP nahrazují VOP předchozí a případné obchodní spory se řídí těmito VOP v plném rozsahu.

6.5. Všechny vztahy Prodávajícího (dodavatele) a Kupujícího (příjemce) vyplývající z kupní smlouvy, dodávky zboží, dodávky služeb a těchto všeobecných obchodních podmínek, v těchto VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ  v platném znění.

6.6. Změny nebo doplňky těchto Obchodních podmínek lze pod sankcí neplatnosti provést pouze písemnou formou.

6.7. Pokud se jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek stanou neplatnými, nemá toto vliv na platnost jejich ostatních ustanovení.

6.8. Kupující (příjemce) není oprávněn postoupit jakákoli práva a pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího (dodavatele).

6.9. Kupující (příjemce) není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce Prodávajícího.

6.10. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo NOZ.

6.11. Vyšší moc: Prodávající si vyhrazuje právo odložit dodání  zboží, služby, nebo odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti, nemůže-li náležitě vykonávat svoji obchodní činnost z důvodu nesoučinnosti ze strany jeho dodavatelů nebo nepředvídatelné a neodstranitelné překážky v obchodní činnosti mimo jeho kontrolu včetně (nikoli však bez omezení) případů vydání určitého zákona, předpisu nebo nařízení (ať už platného či neplatného), války nebo výjimečného stavu státu, nepokojů, požárů, nedostatku pracovních sil, omezení nebo zpoždění na straně dopravce anebo neschopnost nebo zpoždění při získávání dodávek potřebných nebo vhodných materiálů. V případech vyšší moci trvající nepřetržitě po dobu delší než dvanáct měsíců je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit.

6.12. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají své účinnosti dnem 01.01.2015

6.13. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Veškeré překlady do cizích jazyků jsou pouze orientační a v případě nesouladu mezi českým zněním a překladem má přednost znění v českém jazyce. Kupující (příjemce) učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním VOP v českém jazyce a že s nimi souhlasí.